CEO Rabobank Wiebe Draijer opende de ATANA soos in het hoofdgebouw van de Rabobank in Utrecht. Op de 25e verdieping, met uitzicht over de verlichtte stad, brak het gesprek los over hoe een bank als de Rabobank vraag en aanbod beter bij elkaar kan brengen. Draijer gaf aan zich tot doel te stellen het aantal topfunctionarissen met een cultureel diverse achtergrond in de bank te willen verdubbelen. Van de 200 zijn dat er nu 7, een verdubbeling zou toch mogelijk moeten zijn maar ergens loopt het spaak.
Een van de oorzaken zou kunnen zijn de eenzijdig samengestelde selectieteams. Vanuit het ATANA publiek werd geopperd dat Wiebe zelf in dergelijke commissies plaats zou moeten gaan nemen om alleen al te zien en te voelen hoe het proces plaatsvindt en waar het mogelijk mis gaat. Nauwere bemoeienis binnen juist dit proces van een groot ambassadeur als hijzelf is van het thema, kan van cruciale betekenis zijn.

Na Wiebe Draijer sprak Domenica Ghidei Biidu over de randvoorwaarden van een geslaagde match tussen vraag en aanbod. Als je als organisatie constateert dat het keer op keer niet lukt is het nodig een cultuuranalyse te doen en jezelf op die manier een spiegel voor te houden. Welke normen en waarden hanteren we? Welke mechanismen van in- en uitsluiting heersen er binnen de organisatie? Verder benadrukte zij het belang van het inclusief maken van alle onderdelen van je organisatie: personeel, producten en diensten. Op al die onderdelen moet sprake zijn van een aansluiting op de huidige samenleving zodat er van binnenuit een inclusieve cultuur ontstaat.

Hélène Oppatja sprak als voormalig lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Rijnstreek over hoe je als ‘minderheid’ zelf in je kracht moet komen te staan. Ze gaf aan hoe je in staat moet zijn je eigen comfort op te geven en je te begeven in een omgeving waarin je ‘de enige bent’. Natuurlijk moet je wel een kans krijgen zoals zij ooit benaderd werd om toe te treden als Commissaris. Diep van binnen was ze verbaasd toen ze gevraagd werd maar bedacht ook meteen dat ze die kans wilde grijpen. Haar tip was dan ook: maak gebruik van het ‘old boys network’ en zoek tegelijkertijd steun in je eigen omgeving. In feite gaat het over persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

Ten slotte sprak Igor Ivakic over zijn weg naar de top en het belang dat er mensen en instanties zijn die het vertrouwen in je uitspreken. Vanuit zijn dagelijkse werk als directeur van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid beschreef hij de schrijnende werkelijkheid van kinderen in achtergestelde gezinnen. Kinderen in Nederland die leven in armoede en worden uitgesloten langs sociaal economische scheidslijnen. Ook daarin heeft een ATANA netwerk een verantwoordelijkheid door actief te worden in het maatschappelijk veld als bestuurder, toezichthouder of adviseur. Hij sprak het geloof uit dat als we er met zijn allen de schouders eronder zetten, we in staat zijn bruggen te slaan en kloven te dichten. En natuurlijk moet ook de Rabobank zijn doelen voor diversiteit aan de top kunnen halen. Van 7 naar 14? Met ATANA moet je het verschil kunnen maken.

De ATANA sociëteit vond op 7 november 2019 plaats met:
• Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank
Domenica Ghidei Biidu, strategisch adviseur inclusie en diversiteit
Hélène Oppatja, voormalig RvC-lid Rabobank en gemeentesecretaris in Wassenaar
Igor Ivakic, voorzitter ATANA en directeur Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid

Moderator was Bouchra Talidi (voormalig hoofd Diversiteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het programma werd samengesteld door Richtje Sybesma en Roeli Pot.