Project omschrijving

In opdracht van Federatie Cultuur en het Ministerie van OCW is een campagne ontwikkeld om de Code Culturele Diversiteit (CCD) binnen de cultuursector actief onder de aandacht te brengen. Gedurende vier jaar is een basis gelegd voor het verder uitrollen van het programma dat erop gericht is te werken aan een diverse en inclusieve culturele sector. De CCD is een praktisch instrument voor leden van bestuur, raden van toezicht, directies en medewerkers. Het is een gedragscode die een organisatie kan toepassen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. De Code Culturele Diversiteit gaat uit van de pijlers Programma, Publiek, Personeel en Partners voor het adequaat vormgeven van culturele diversiteit in culturele instellingen.

In het kader van de door ons ontwikkelde campagne is een website ontwikkeld met voorbeelden van best practices, een databank van diversiteitsexperts, een diversiteitsscan waarmee een instelling kan zien in hoeverre er al actief wordt gewerkt op het gebied van diversiteit op de vier P’s en ten slotte was er de Code Culturele Diversiteit Award voor een instelling die of een project dat op het gebied van diversiteit een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt.

De winnaar van de CCD Award 2017 was Project Old Skool (zie foto).

Meer info over de CCD campagne: www.codeculturelediversiteit.com