Diversiteit en inclusiviteit, hoe pak je dat eigenlijk aan? We kennen de Code Diversiteit en Inclusie, maar hoe breng je die in de praktijk? Waar begin je als je je organisatie van binnenuit wil veranderen?
Het programma Divers en Inclusief aan de Top biedt culturele instellingen en broedplaatsen de mogelijkheid om aan de top letterlijk plek te maken voor een jong en divers talent, concreet aan de slag te gaan met de Code D&I en te leren over Inclusief Leiderschap.

Instellingen uit Groningen en Den Haag kunnen zich nu aanmelden!

Divers en Inclusief aan de Top
Met dit programma bied je als culturele instelling of broedplaats gedurende een jaar een leerplek aan binnen het bestuur of raad van toezicht. Tegelijkertijd wordt het zittende bestuur of raad getraind op inclusief leiderschap en wordt gezamenlijk gewerkt aan concrete actiepunten op het gebied van diversiteit en inclusie, voor de organisatie. Zo werkt de instelling enerzijds aan het diverser en inclusiever maken van de eigen organisatie en draagt het anderzijds bij aan het creëren van een cultureel diverse pool van nieuwe bestuurders en toezichthouders waaruit de instelling in de toekomst kan putten.

Inclusief Leiderschap
Culturele instellingen die meedoen aan het traject krijgen de kans deel te nemen aan de werksessie Inclusief Leiderschap. Tijdens deze training wordt onder leiding van bevlogen docenten concreet ingegaan op de inhoud en betekenis van inclusief leiderschap. Er wordt op een interactieve manier ingezoomd op de eigen motivatie om te streven naar een diversere en inclusievere werkomgeving. Hoe belangrijk vind je het eigenlijk? Waarom is dit überhaupt nodig? In groepsverband wordt vervolgens gewerkt aan eigen actiepunten voor diversiteit en inclusie rondom de vier P’s van de Code Diversiteit en Inclusie. Vervolgens worden de actiepunten gedurende een jaar met de directeur-bestuurders en Raad van Toezicht gemonitord door binoq atana.

Aankomend toezichthouder
De kern van Divers en Inclusief aan de Top is dat culturele instellingen en broedplaatsen een plek in hun raad van toezicht of bestuur beschikbaar stellen voor jong bestuurlijk talent. De aspirant toezichthouders zijn na een zorgvuldige selectieprocedure toegelaten tot het traineeship. De talenten krijgen eerst een training over het vak van toezicht houden, good governance en financiën aan de hand van colleges en casussen. Ze worden vervolgens op basis van hun competenties en interesses gekoppeld aan een culturele instelling of broedplaats. Gedurende het traject worden de trainees door ons ondersteund door middel van intervisie en zo nodig individuele gesprekken met een coach.
De trainee schuift gedurende een jaar aan bij de vergaderingen. Zo leert de trainee de mores van het toezicht houden en het veld waarbinnen de organisatie opereert. Binnen de raad van toezicht (of het bestuur) zal een van de leden zich als mentor ontfermen over de aspirant toezichthouder. Daar waar de mentor feedback geeft op, en vragen beantwoord van de trainee, zal de mentor zich ook openstellen voor de feedback van de trainee. Het is een proces waarin deelnemers op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek zijn, en van elkaar en van elkaars verschillen, leren.

Organisatie
Dit programma wordt door ons georganiseerd in samenwerking met een aantal vaste docenten en coaches. De 15 trainees die gedurende een jaar verbonden worden aan broedplaatsen en culturele instellingen zullen toetreden tot ons ATANA-netwerk, het netwerk voor bestuurlijke diversiteit dat inmiddels al 20 jaar bestaat.

Evaluatie
Aan het eind van het traject wordt de balans opgemaakt en met alle betrokkenen geëvalueerd. Met de instellingen (RvT-lid/mentor en de directeur-bestuur) wordt zowel op de eigen actiepunten diversiteit en inclusie, als de inzet van de trainee gereflecteerd. Met de trainees wordt ook gekeken naar wat de verdere bestuurlijke ambities zijn.

Diversiteit
Voor de invulling van de begrippen diversiteit en inclusie sluiten we aan bij de Code Diversiteit & Inclusie. De code richt zich op culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Op naar een nieuwe pool van toezichthouders en een inclusieve creatieve sector!

Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met:

     
     

Programma D&I aan de Top

 • Training Inclusief Leiderschap
  • Inzicht krijgen in de inhoud en betekenis van inclusief leiderschap
  • Ontdekken van de eigen ‘why’ rondom dit onderwerp: de eigen dieperliggende drijfveren om te streven naar diversiteit en inclusie
  • Het in handen krijgen van concrete handvatten en actiepunten voor diversiteit en inclusie rondom de vier P’s van de Code Diversiteit en Inclusie
  • Deelname van 3-5 personen per organisatie

 • Mentorschap
  • Beschikbaar stellen van een leerplek binnen bestuur of RvT
  • Begeleiding aspirant toezichthouder
  • Kennisuitwisseling met jong en divers bestuurlijk talent
  • Kennismaking met het atana netwerk

 • Monitoring
  • Monitoring traject trainee van atana coach
  • Monitoring toepassing actiepunten D&I
  • Eindevaluatie traject

Aanmelden:

 • Deelname: directies, bestuurders, leden raad van toezicht van in totaal 12 (Den Haag) tot 14 instellingen (Groningen)
  Inclusief Leiderschap: +/- 5 personen per instelling
  Planning: start najaar 2023

 • Kosten: € 750 ex. btw,
  Het programma wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente Den Haag/gemeente en provincie Groningen

 • Informatie:
  E-mail: [email protected] (Den Haag)
  E-mail: [email protected] (Groningen)
  Telefoon: 020 5141380